สิทธิประโยชน์ของสมาชิก


ทุนการศึกษา 10,000 บาท สำหรับบุตรและญาติที่มีนามสกุลเดียวกันกับศิษย์เก่า (ตลอดหลักสูตร)