แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลศิษย์เก่า


แบบฟอร์มแจ้งขอปรับปรุงข้อมูลศิษย์เก่า

โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลศิษย์เก่า
1. ข้อมูลส่วนตัว

Name in English

* กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล กรุณา แนบไฟล์ สำเนาบัตรประชาชน เพื่อแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
รองรับไฟล์สกุล jpg, png, gif, pdf
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB.

2. ที่อยู่ปัจจุบัน
* กรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรุณา แนบไฟล์ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
รองรับไฟล์สกุล jpg, png, gif, pdf
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB.

3.ประวัติการศึกษา (โปรดระบุวุฒิที่ได้รับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป)

กรณีมี ระดับปริญญา สูงกว่า ระดับปริญญาตรี กดปุ๋ม + เพื่อเพิ่มระดับปริญญา

* กรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงการศึกษา หรือ มีการศึกษาต่อในระดับอื่นๆ กรุณา แนบไฟล์ สำเนา Transcript เพื่อแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
รองรับไฟล์สกุล jpg, png, gif, pdf
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB.

4.ข้อมูลการทำงาน
0%